دوست داشتنی ترین چشمان  چاپ
تاریخ : شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1390

Ich liebe die Augen die sowohl tränerregend alsauch blühend sind

die lächelnden Augen die in den Schwerigkeiten geduld sind

die reinlichen Augen die in den Dunkelheiten leuchtend sind 

die glänzenden Augen die in den Hoffnunglosigkeiten noch hoffnung sind

die anziehenden Augen die in den Traurigkeiten lachend sind  

und die tanzenden Augen die immer dem  gnädigen Gott dankbar sind

چشمانی را دوست می­دارم که هم پرآب و هم شاداب است

چشمان لبخندزننده­ی را که در سختی­ها شکیباست

چشمان پاکی را که در تاریکی­ها فروزان است

چشمان درخشانی را که در ناامیدی­ها هنوز امیدوار است 

چشمان گیرایی که در نگرانی ها خندان است

و چشمان پایکوبنده­ای را که همواره خداوند مهربان را سپاسگزار است