نوروز  چاپ
تاریخ : دوشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1390

روزگارت پرامید و رویا 

دیدگانت آسمان و دریا 

خنده هایت گرم و جان افزا 

تن و جانت درست و بی همتا 

روزیت همیشه پابزجا 

دل پاکت آرام با یاد خدا 

نوروزت شادمان و زیبا 

همه روزت چون نوروز شاد بادا