درس سی و ششم: صرف فعل در زمان گذشته  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1389

سلام و هزاران درود بیکران به شما دوستان همیشه در صحنه.

پیش از آنکه زمان گذشته را بیاموزید، سفارش می­کنم که یک بار دیگر به همان نخستین درسها برگردید و صرف فعل را در زمان حال مرور کنید.

در جدول زیر صرف چند فعل در زمان گذشته و یکی از آن فعلها در زمان حال آمده­است. خواهشمندم مثل همیشه با شکیبایی جدول را تماشا کنید و نکات پایانی را خوب به خاطر بسپارید.

 

ضمیر

زمان حال

زمان گذشته

sagen

sagen

antworten

laufen

sein

haben

ich

sage

sagte

antwortete

lief

war

hatte

du

sagst

sagtest

antwortetest

liefst

warst

hattest

Er-es-sie

sagt

sagte

antworte

lief

war

hatte

ihr

sagt

sagtet

antwortetet

lieftet

wart

hattet

wir

sagen

sagten

antworteten

liefen

waren

hatten

Sie

sagen

sagten

antworteten

liefen

waren

hatten

sie

sagen

sagten

antworteten

liefen

waren

hatten

معنی فعل

گفتن

گفتن

پاسخ دادن

دویدن

بودن

داشتن

 

 

نکته (1): فعل زمان گذشته را باید از فعل زمان حال ساخت. بدین روش که پیش از افزودن شناسه­های فعل در هر ضمیر حرف (t) را اضافه می­کنیم.

نکته (2): افزودن حرف (e) پیش از (t) در صرف افعالی از قبیل    Du sagtest  و    Ihr sagteبه منظور آسانی در تلفظ الزامی است.

نکته (3):  همان­گونه که در جدول مشاهده می­فرمایید، صرف فعل در ضمیر اول شخص جمع و ضمایر سوم شخص مفرد یکسان است. 

نکته (4): برخی از فعلها در زبان آلمانی بیقاعده است و آلمانی­آموزان بزرگوار آنها را باید بدون هیچ قاعده و قانونی حفظ کنند. مانند فعل در سه ستون دیگر. دوستان خوبم، امیدوارم که کامیاب و کامروا باشید. خدانگهدار