درس سی و چهارم: مروری در واژگان پرسشی  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1389

دوستان خوب و ناز من، هزاران درود بر شما بادا.

در درسهای گذشته بسیاری از واژگان پرسشی را آموختیم. در این درس یک بار دیگر این­گونه واژگان مرور و مورد بررسی واقع می­گردد. در جدول زیر لیستی از آنها فراهم گردیده­است. لطفاً توجه بفرمایید! 

 

Antworten

Fragen

W-Frage

.Das ist ein Vögel

?Was ist das

was

.Er ist mein Vater

?Wer ist der Mann

wer

Heute besuche ich meine Lehrerin.

?Wen besuchst du heute

wen

.Ich helfe meiner Mutter

?Wem hilfst du jetzt

wem

Das ist das Auto meines Freundes.

?Wessen ist das Auto

wesen

 Am Nachmitag komme ich nach Hause züruck. 

Wann kommst du nach Hause züruck?

wann

.Sie wohnt in Berlin

?Wo wohnt Frau Bauer

wo

.Sie geht jetzt ins Kino

?Wohin geht jetzt Monika

Wohin

.Ich komme aus Iran

?Woher kommen Sie

woher

.Ich gehe sehr schnell

?Wie gehst du zur Schule

wie

.Ich spreche drei Sprachen

Wie viele Sprachen sprichst du?

Wie viele

.Ich brauche viel Geld

?Wie viel Geld brachst du

Wie viel

 

 

نکته (1): با مشاهده جدول خواهید فهمید که میان واژگان پرسشی  در هر سه ستون هماهنگی ایجاد گردیده­است.

نکته (2): دو واژه پرسشی آخر، برای شما دوستان ناآشناست. هر دو برای شمارش به کار می­روند.

  wie viele برای اسمهای قابل شمارش یعنی تعداد اما  wie viel  برای اسمهای غیرقابل شمارش یعنی مقدار به کار برده می­شود.

نکته (3):  wie viel  همچنین برای پرسیدن ساعت به کار برده می­شود. مانند نمونه زیر

Wie viel Uhr ist es?

Es ist zehn Uhr.

نکته (4): در درس بعدی «ساعت» را به شما دوستان خوبم آموزش می­دهم.

پس تا ساعتی دیگر 

خدانگهدار